Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor pre OP Zdravotníctvo odsúhlasil aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo“

Začiatok akcie: 25.01.2013       Koniec akcie: 25.01.2013

Dňa 20. decembra 2012  Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo predložilo elektronicky členom Monitorovacieho výboru pre OPZ (ďalej len „monitorovací výbor") na  odsúhlasenie aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo". Potreba aktualizácie hodnotiacich a výberových kritérií vyplynula z legislatívnych zmien zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a z následnej zmeny Systému riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézneho fondu  na programové obdobie 2007-2013 ako aj z odporučenia vládneho auditu č. A468.

Monitorovací výbor dňa 11. januára 2013  schválil aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo" a dňa 15. januára 2013 prijal uznesenie z písomného postupu prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ k aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo".

Dokument schválený procedúrou per rollam, zápisnica a uznesenie sú pripojené v prílohách.

2013-01-25  10:01:28