Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív často kladených otázok 2009

1. FAQ 2009

1.

Je možné z Operačného programu Zdravotníctvo podporiť zdravotnícke zariadenia nachádzajúce sa v Bratislavskom samosprávnom kraji?

Nie. Podpora z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) je zameraná na na rozvoj regiónov oprávnených na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia, do ktorého spadá celé územie Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre určenie oprávnenosti žiadateľa nie je smerodajné jeho sídlo, ale umiestnenie infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu.

2.

Je možné z Operačného programu Zdravotníctvo čerpať finančné prostriedky na vybudovanie hospicu a domu ošetrovateľskej starostlivosti?

Podpora z Operačného programu Zdravotníctvo nie je zameraná na hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti budú podporované iba špecializované a všeobecné nemocnice.

 

3.

Je v rámci prioritnej osi 1 Operačného programu Zdravotníctvo financovateľná výstavba a zariadenie nového špičkového zdravotníckeho zariadenia? 

V prioritnej osi 1 Operačného programu Zdravotníctvo sa výstavba nových kapacít rozumie ako výstavba, dostavba alebo prístavba  v rámci už existujúcich zdravotníckych zariadení (napr. výstavba, alebo pr&iaciacute;stavba nového bloku v rámci existujúcej nemocnice) a nie výstavba úplne nových zdravotníckych zariadení.

4..

Pod akým číslom je potrebné zaradiť výrobu informačných a pamätných tabúľ - je to povinná položka podľa nariadenia Komisie 1828/2006 ES pre investičné projekty.

Výdavky na informačné a pamätné tabule je potrebné v zmysle Príručky pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu potrebné v rámci rozpočtových tabuliek v žiadosti o NFP a opise projektu zaradiť do skupiny výdavkov 637004 - Všeobecné služby. Čo sa týka obstarania informačných a pamätných tabúľ, žiadateľ je povinný zahrnúť do súťažných podkladov aj povinnosť týkajúcu sa zabezpečenia informačných a pamätných tabúľ v zmysle Manuálu pre publicitu. V rozpočte však bude výdavky vynaložené na publicitu uvádzať v podpornej aktivite "Publicita a informovanosť".

 

5. 

Je oprávneným žiadateľom nemocnica, ktorá síce má nedoplatky na platbách na zdravotné alebo sociálne poistenie ale má s poisťovňou uzavretý splátkový kalendár, ktorý plní?

Jednou z podmienok výzvy a ďalších relevantných dokumentov, ktoré tvoria jej prílohu je explicitne daná podmienka, že medzi oprávnených žiadateľov nepatria žiadatelia, ktorí nesplnili povinnosti týkajúce sa platby poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie a odvodov daní.  Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ, ktorý je daňovým dlžníkom voči štátu (aj napriek plneniu platieb na základe splátkového kalendára je žiadateľ, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči štátu považovaný za dlžníka), nemôže byť v zmysle uvedených podmienok oprávneným žiadateľom.