Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

Začiatok akcie: 30.11.2016       Koniec akcie: 30.11.2016

Na základe elektronického vyjadrenia členov a pozorovateľov Monitorovacieho výboru pre OPZ sa schvaľovanie Záverečnej správy pre OP Zdravotníctvo s výhradou uskutočnilo formou per rollam v zmysle Rokovacieho poriadku Monitorovacie výboru pre OPZ. Monitorovací výbor pre OPZ schválil Záverečnú správu o vykonávaní OP Zdravotníctvo s výhradou. Do konca marca  2017 bude Záverečná  správa pre OP Zdravotníctvo zaslaná na posúdenie a schválenie Európskej komisii.

2016-12-20