Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam)

Začiatok akcie: 30.11.2016       Koniec akcie: 30.11.2016

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo pripravuje XI. Monitorovací výbor  pre OPZ dňa 30.11.2016.

Na základe elektronického vyjadrenia členov a pozorovateľov Monitorovacieho výboru pre OPZ sa schvaľovanie Záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo uskutoční formou per rollam v zmysle Rokovacieho poriadku Monitorovacie výboru pre OPZ.