Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

X. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Začiatok akcie: 09.04.2015       Koniec akcie: 09.04.2015
Miesto konania: Bratislava

Hlavným bodom zasadnutia Monitorovacieho výboru (MV) pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) bolo prerokovať Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2014, ktorá obsahuje rad údajov a faktov o rozsiahlej činnosti súvisiacej s realizáciou OPZ v uplynulom roku. Členovia MV po diskusii výročnú správu schválili. Do konca apríla 2015 bude výročná správa zaslaná na posúdenie a schválenie Európskej komisii.

Na schválenie bol členom MV predložený dokument - "Výročná správa o vykonaní OPZ za rok 2014". Podľa programu bola členom MV prezentovaná Informácia k Správam o vyhodnotení výziev OPZ 2013/2.1/01 a OPZ 2014/2.1/01 a informácia o vykonaných a plánovaných aktivitách OPZ v roku 2015.

Fotogaléria