Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Zasadnutia Monitorovacieho výboru

IX. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo

Začiatok akcie: 06.06.2014       Koniec akcie: 06.06.2014
Miesto konania: Bratislava

Hlavným bodom zasadnutia Monitorovacieho výboru (MV) pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) bolo prerokovať Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2013, ktorá obsahuje rad údajov a faktov o rozsiahlej činnosti súvisiacej s realizáciou OPZ v uplynulom roku. Členovia MV po diskusii výročnú správu schválili. Do konca júna 2014 bude výročná správa zaslaná na posúdenie a schválenie Európskej komisii. Na schválenie boli členom MV tiež predložené nasledovné dokumenty: • Výročná správa o vykonaní OPZ za rok 2013 • Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo. Podľa programu bola členom MV prezentovaná Informácia o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Zdravotníctvo, Informácia o aktivitách vykonaných v roku 2014, Informácia o podpore zdravotníctva z  európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. Súčasťou zasadnutia MV boli prezentácie: • Integrovaná zdravotná starostlivosť • Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a Štandardné postupy v prevencii.

 

Fotogaléria