Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Harmonogram výziev

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

  1. Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodob&yayacute;ch nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

  2. Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Oprávnenými aktivitami budú nasledovné:

  1. Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav)  v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu.

  2. Vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT") a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Žiadateľ v komplexnom reštrukturalizačnom programe zariadenia preukáže, že ním zvolené aktivity sú nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia modernizácie zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v programovom období 2007 - 2013 budú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP") povinní vykonať a ukončiť VO najneskôr ku dňu uzávierky prijímania žiadostí o NFP. Ukončenie VO a predloženie kompletnej dokumentácie z vykonaného VO ako prílohy žiadosti o NFP bude podmienkou pre zaradenie žiadosti o NFP do konania o žiadosti. Žiadateľ predloží kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Žiadateľ je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z VO až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po akceptácií verejného obstarávania zo strany RO. Žiadateľ predloží  1x originál, 1x kópia dokumentácie zrealizovaného VO a 1 x elektronicky na mediálnom nosiči.

Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie  v prípade neakceptovania  procesu verejného obstarávania zo strany RO.

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO resp. OVS oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ,  ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy", ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ"

RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultáciíiacute; k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 275, 02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese: info.opz@health.gov.sk

Termíny telefonických konzultácií:

Utorok:           8.00  - 12.00 hod.

Štvrtok:          8.00  - 12.00 hod.