Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutiu

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko

alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby:

Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná):

Dátum podania žiadosti:

Dátum odmietnutia žiadosti:

Z čoho je možné badať porušenie zákona:

Čoho sa žiadateľ dožaduje

Dátum

Podpis