Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Postup pri uplatňovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ako uplatňovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám

V&scscaron;etky uvedené informácie sú prevzaté z webovej stránky Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ďalších predpisov (ďalej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (ďalej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk
.

3. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

4. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Komunikačný odbor
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

5. Žiadosť sa podáva:
- písomne prostredníctvom pošty,
- písomne osobným podaním v podateľni ministerstva (viď vyššie uvedená adresa),
- telefonicky v pracovnom čase na číslo 02/59373114,
- faxom na čísle 02/54777983
- elektronickou poštou na adrese:
office@health.gov.sk.

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:
Ministerstvo zdravotníctva
Kancelária ministra
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

8. Rozklad musí obsahovať: meno a adresu žiadateľa, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ domáha, podpis žiadateľa. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odloží.

9. Rozklad je tiež možné podať prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.

 

Dátum vystavenia: 04.01.2006