Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Počet prijatých žiadostí o NFP

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01

Na výzvu OPZ 2015/PO1/01 zameranú na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5" zareagovalo 12 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 18 352 659,36 EUR. Minimálna výška NFP na projekt bola 500 000 EUR a maximálna výška NFP na projekt bola 4 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pripájame v prílohe.

2015-10-29