Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Počet prijatých žiadostí o NFP

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01

Na výzvu OPZ 2014/2.1/01 zameranú na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" zareagovalo 13 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 12 394 441,23 EUR. Minimálna výška NFP na projekt 50 000 EUR a maximálna výška NFP na projekt 7 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pripájame v prílohe.

2014-10-20   13:39:42