Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Oznámenie o Návrhu revízie Operačného programu Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje verejnosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www.health.gov.sk je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente - NÁVRH REVÍZIE OPERAČNÉHO PROGRAMU ZDRAVOTNÍCTVO pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská k oznámeniu  môžete zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor programov EÚ, Limbová 2, 837 52 Bratislava do 15 dní od zverejnenia  oznámenia.

2013-05-27  08:06:09