Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Národné projekty v rámci OPZ

Čo sú národné projekty

 

Implementácia Operačného programu Zdravotníctvo bude zabezpečená prostredníctvom dvoch typov projektov:

 

- národné projekty
- dopytovo-orientované projekty.


Národné projekty sú projekty, ktoré sú realizované vopred určeným subjektom s výsledkami využívanými na celom území cieľa. Definuje ich programový dokument – Operačný program Zdravotníctvo. Národný projekt je predkladaný na základe oslovenia príslušného subjektu Riadiacim orgánom (pri OPZ je to Ministerstvo zdravotncítva SR) na štandardnom formulári žiadosti o NFP.


Jedným z národných projektov bude nákup mobilných mamografických jednotiek. Tento projekt predstavuje výrazný podiel riešenia prevencie a zachytávanie včasných štádií rakoviny prsníka.

Ďalším národným projektom bude „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“. Tento projekt sa bude realizovať prostredníctvom Národnej transfúznej služby SR, príspevkovej organizácie MZ SR, ktorá predstavuje významnú zložku zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia obyvateľstva.

 

 

Na národné projekty sa vzťahujú rovnaké hodnotiace kritériá ako na dopytovo orientované projekty.