Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Dopytovo orientované projekty

Čo sú dopytovo-orientované projekty

Implementácia Operačného programu Zdravotníctvo bude zabezpečená prostredníctvom dvoch typov projektov:


- dopytovo-orientované projekty
- národné projekty.

Dopytovo-orientované projekty sú projekty, ktoré sú pripravované priamo v regiónoch, pričom odrážajú potreby regiónu. Projekty predkladajú subjekty v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (priebežnej alebo časovo ohraničenej) .

Tieto projekty sa týkajú prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2.

 

V prioritnej osi 1 ide o likvidáciu starých kapacít a rekonštrukciu a modernizáciu, v&yyacute;stavbu nových kapacít (ako dostavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení), dodávku  zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky a budovanie IKT infraštruktúry a pripojenie na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

 

V prípade prioritnej osi 2 bude možné využiť finančné prostriedky z OPZ na modernizáciu a rekonštrukciu polikliník a zdravotníckych stredísk, dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky a zabezpečenie IKT, výmena morálne zastaraného IT a iného prístrojového vybavenia.