Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Odvolacia komisia MZ SR

Štatút Odvolacej komisie MZ SR

Odvolacia komisia je kolektívny orgán, ktorý pri posudzovaní žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok reprezentuje a presadzuje verejný záujem. Je zriadená pre potreby posúdenia prijatých žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP Riadiacim orgánom v zmysle § 14 ods. 6 a 7 zákona  č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Pôsobnosť odvolacej komisie nie je viazaná na výzvu v rámci OPZ.

Odvolacia komisia je poradným orgánom ministra zdravotníctva SR na účely posúdenia žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v rámci OP Zdravotníctvo podľa § 14 ods. 6 a 7 zákona.

Odvolacia komisia má troch členov s hlasovacím právom. Menuje ich minister zdravotníctva SR.

MZ SR aktualizovalo tento štatú v júni 2009.

Pripojené dokumenty