Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Monitorovací výbor OPZ

Aktualizovaný Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

Dňa 19.6.2013 bola na VIII. zasadnutí Monitorovacieho výboru OPZ schválená Aktualizácia Rokovacieho poriadku Monitorovacieho ...

Aktualizovaný Štatút Monitorovacieho výboru

Štatút Monitorovacieho výboru bol prerokovaný na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPZ 31. marca 2009.

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok MV pre OPZ upravuje prípravu a priebeh zasadnutia, spôsob uznášania a prijímania uznesení.