Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Systém finančného riadenia ŠF a KF

Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 6.1

Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verziu 6.1. Materiál nadobúda platnosť 6 júna 2012.

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzii 6.1 dochádza z nasledovných dôvodov:

  • úpravy metodiky posudzovania nedostatkov ako nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania,
  • úpravy a optimalizácie postupov pri administrovaní správy o zistenej nezrovnalosti, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov pre projekty prijímateľa ÚPSVaR Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
  • úpravy vybraných príloh z dôvodu zosúladenia dokumentácie s číselníkmi systému ITMS (Prílohy č.: 1, 2, 14c,14d,15a,15c,15d).

 Materiál nadobúda platnosť 06. 06. 2012.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzie 6.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 06. 07. 2012.

2012-06-12  11:11:27

Pripojené dokumenty