Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Čo je RO

Riadiacim orgánom pre OPZ je Ministerstvo zdravotníctva SR

Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. RO je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiacim orgánom pre Operačný program Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

 

Adresa RO:

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Sekcia európskych programov a projektov

Limbová 2, P.O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37
Tel.: ++421 2 593 73 111
Fax.: ++421 2 547 77 983

E-mail: info.opz@health.gov.sk