Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2010

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská

Začiatok akcie: 26.02.2010       Koniec akcie: 26.02.2010

Dňa 26. februára 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu  OPZ 2010/2.1/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti
s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia"
v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlasuje v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.
Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje  8 000 000 EUR.  Minimálna výška NFP
na jednu žiadosť je 350 000 EUR a maximálna výška je 2 000 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP
je výzvou stanovený na 26. mája 2010.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená
na webovej stránke www.opz.health-sf.sk do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy v sekcii Aktuality a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

Celé znenie výzvy nájdete v sekcii Výzvy a v kategórii Aktuálne výzvy.