Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív informácií 2010

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

Začiatok akcie: 20.01.2010       Koniec akcie: 20.04.2010

Dňa 20. januára 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR  ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2010/2.1/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti
s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia".


Rezort ju vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na nenávratný finančný príspevok (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku
zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje  5 700 000 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je
500 000 EUR a maximálna výška je  3 500 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 20 apríla 2010.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční v stredu 3. februára 2010 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.00 hod.

Druhý seminár  bude 4. februára 2010 v zasadačke Kultúrno-spoločenského centra Atrium Klub, Zuzkin park 4, Košice od 10.00 do 13.00 hod. 

Tretí seminár sa uskutoční 5. februára 2010 v zasadačke Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2 Bratislava od 10.00 do 13.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 2. februára 2010 na mailovú adresu karolina.havlickova@health.gov.sk.

Kompletné znenie výzvy a príloh nájdete v sekcii Výzvy a v kategórii Aktuálne výzvy.