Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Výzvy OPZ

Výzva na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01.

Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Záujemcovia musia požadované doklady doručiť v písomnej forme najneskôr do 2. apríla 2015 do 15:00 hod. do podateľne MZ SR, alebo ich do stanoveného dátumu zaslať poštou/kuriérom na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Limbová 2

P.O. Box 52

837 52 Bratislava

Obálku je potrebné označiť nápisom: Externý hodnotiteľ pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01.

Viac informácií nájdete dole v prílohách