Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

LOGO OPZ - symbolika -vzory na použitie

Ako vzniklo a čo symbolizuje LOGO OPZ

Tvorba  mediálneho posolstva a LOGA vyplynula z globálneho cieľa OPZ.

Globálnym cieľom Operačného programu Zdravotníctvo je „Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.“ Na tento cieľ nadväzujú prioritné osi, z ktorých prvá sa venuje modernizácii zdravotníckeho systému nemocníc, druhá sa zameriava na podporu zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám.

Globálny cieľ bol inšpiráciou pri tvorbe mediálneho posolstva OPZ, ktoré znie:

„Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“

Základná myšlienka posolstva zasiahla aj do tvorby LOGA OPZ.

Logo symbolizuje kríž a tri stavebné piliere.

Kríž z medzinárodného hľadiska prezentuje pomoc ľuďom.

Prvý stavebný pilier  symbolizuje Európsku úniu, ktorá zo štrukturálnych fondov poskytuje  finančné prostriedky zdravotníckej infraštruktúre na Slovensku.

Druhý stavebný pilier predstavuje zdravotnícku infraštruktúru, ktorá je predmetom podpory z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Tretí stavebný pilier symbolizuje  občanov SR, zdravie ktorých je v konečnom dôsledku cieľom Operačného programu Zdravotníctvo.

Vzory loga OPZ ako ho možno používať.

Pripojené dokumenty
Fotogaléria