Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív prijatých žiadostí 2010, 2011

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2011/2.1/02

Na výzvu OPZ 2011/2.1/02 zameranú „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu zareagovalo 25 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 3 740 839,30 EUR.   Minimálna výška NFP na projekt 100 000 EUR a maximálna výška na projekt 2 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí.

Celkový počet prijatých a 

zaregistrovaných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky

žiadostí o NFP v EUR

 

Celková požadovaná výška NFP v EUR

 

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

25

12 150 012,50

11 481 574,32

306,92%

 

 

 

 

 

2011-11-03  12:57:01