Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Archív prijatých žiadostí 2010, 2011

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložili na MZ SR 30 žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01 s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia".

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala
8 200 000 EUR pri minimálnej výške NFP na jednu žiadosť 500 000 EUR a maximálnej výške 3 500 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí: 

Celkový počet prijatých a

zaregistrovaných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP
v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

30

54 312 033,18

49 249 636,47

600,6 %